Year: 2016
Budget: 100
Customer: Organizer Company
Project: กล่องใส่เข็มกลัด
Website: -

กล่องผ้าไหมใส่เข็มกลัด และเหรียญตราสัญลักษณ์ เป็นกล่องผ้าหีบ เปิดด้านบน ปั้มเคทองโลโก้และติดตราสัลลักษณ์ที่หน้ากล่อง